Bypass XX Crack LD Player

Trước khi hack cần ( C++, DX11 )
Cài full driver : click tải
----------------------------------------------------

Máy nhà nên đổi full ngôn ngữ + locale sang trung quốc : video
Máy nhà thêm DEP để mở hack : video thêm DEP
Máy net nên chạy hack qua locale : click tải locale


----------------------------------------------------

Bypass XX Crack : click
Ld Player : click

Chú ý : Mật khẩu tất cả các file trên web của 113 là : 113 | Pass unrar is 113


Previous Post
Next Post